Školský vzdelávací program – Zvedavé deti

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre vstup do Základnej školy a pre život v spoločnosti.

Školský vzdelávací program nesie názov “Zvedavé deti“. Charakterizuje naše deti ako zvedavé, pracovité, usilovné, ktoré túžia po objavovaní stále nových informácií.

Vlastné ciele a zameranie materskej školy

V Materskej škole podobne ako na iných stupňoch škôl, je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania. Materská škola sa nachádza blízkosti parku, kde môžeme priamo pozorovať prírodu, jej zmeny počas celého roka. Deti vedieme k ochranárskemu postoju k životnému prostrediu, zameriavame sa na manuálne zručnosti detí s využitím prírodných materiálov.

V parku sledujeme zvieratá, ktoré obývajú park, v zimných mesiacoch chodíme pomáhame zvieratkám prežiť zimu, chodíme ich kŕmi, hľadáme ich príbytky. Vedieme deti k tomu, aby si prírodu vážili a vnímali ju správnymi očami už od malička. Prvky environmentálnej výchovy vnášame do výchovno – vzdelávacieho procesu priebežne počas celého školského roka (podrobnejšie v dokumente v Školskom vzdelávacom programe), ktorý je prístupný v MŠ.