Pre rodičov

Ráno sa deti schádzajú do 08:00hod.

ŠKOLNÉ

Podľa § 28, ods 6 zákona č. 245/208 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca  povinný mesačne uhrádzať aj v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č.7/2011.školné – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, v sume 10€. Školné uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v mesiaci za príslušný mesiac.

Školné sa neuhrádza za dieťa ak:

 • má dieťa 1 rok pred plnením povinnej šk. a deti s odloženou školskou dochádzkou (6-ročné deti)
 • predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
 • dieťa umiestnené v zariadení (napr.Detský domov) na základe Rozhodnutia súdu,
 • je dieťa choré nepretržite celý mesiac a rodič predloží  lekárske potvrdenie, že z dôvodu choroby nenavštevovalo MŠ

STRAVNÉ

https://www.obecbeladice.sk/wp-content/uploads/2019/05/VZN-ourcenivyskyfin.prisp_.pdf

 

Čo si mám priniesť do Materskej škôlky

 • Papučky ( nie šľapky)
 • Uteráčik s uškom, aby sa dal zavesiť
 • Hrebienok s dierkou, aby sa dal zavesiť so šnúrkou
 • Pyžamo (ak má dieťa celodenný pobyt v MŠ)
 • Fotokópia kartičky zdravotného preukazu poistenca
 • Hygienické vreckovky, wc-papier,
 • Vrecúško na úbor- (do úboru patria tepláky, tričko s krátkym rukávom, ponožky