Pre rodičov

Ráno sa deti schádzajú do 08:00hod.

ŠKOLNÉ

Podľa § 28, ods 6 zákona č. 245/208 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca  povinný mesačne uhrádzať aj v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č.7/2011.školné – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, v sume 10€. Školné uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v mesiaci za príslušný mesiac.

Školné sa neuhrádza za dieťa ak:

 • má dieťa 1 rok pred plnením povinnej šk. a deti s odloženou školskou dochádzkou (6-ročné deti)
 • predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
 • dieťa umiestnené v zariadení (napr.Detský domov) na základe Rozhodnutia súdu,
 • je dieťa choré nepretržite celý mesiac a rodič predloží  lekárske potvrdenie, že z dôvodu choroby nenavštevovalo MŠ

STRAVNÉ

https://www.obecbeladice.sk/wp-content/uploads/2019/05/VZN-ourcenivyskyfin.prisp_.pdf

 

Čo si mám priniesť do Materskej škôlky

 • Papučky ( nie šľapky)
 • Hrebienok s dierkou, aby sa dal zavesiť so šnúrkou
 • Pyžamo (ak má dieťa celodenný pobyt v MŠ)
 • Fotokópia kartičky zdravotného preukazu poistenca

Prosíme rodičov, aby jednotlivé veci (obuv, odev, pyžamo) svojim deťom podpisovali a predišli tak zbytočnému stresu pre dieťa. Deti by mali mať v skrinke aj náhradné oblečenie.

“Dieťa vie byť dokonale šťastné, ak nemusí myslieť na to, že sa vonku nemôže ušpiniť.”

 

Stanovisko ministerstva školstva SR po dohode s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. materská škola je povinná:
a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej školy (učiteľka vykonáva tzv. „ranný filter“),
b) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).

Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v materskej škole. „Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe dieťaťa.

Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa, aby zakašlalo.

 

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
 • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme.