O nás

Materská škola je jednotriedna s počtom detí 15

Zriaďovateľom materskej školy je obec Beladice v zastúpení starostom obce PhDr. Máriom Žáčikom. Zamestnanci materskej školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce.

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou. Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

 

Školský vzdelávací program „ZVEDAVÉ DETI“

Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťaťa v materskej škole získava elementárne základy:

 1. komunikačných kompetencií,
 2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,
 3. digitálnych kompetencií,
 4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
 5. sociálnych a personálnych kompetencií,
 6. občianskych kompetencií,
 7. pracovných kompetencií

 

Vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti. Obsah vzdelávania sa vymedzuje vo vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

 

Naše Motto:
„Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“ (Rober T. Kiyosaki)

 

 • Poverená riadením: Mária Tomašková
 • Učiteľka: Ľubica Linková
 • Školníčka Katarína Gutmanová

 

Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkám zákonných zástupcov a odsúhlasená zriaďovateľom od 6:30 do 16:30 hod.

Materská škola
Parková 364
951 75 Beladice
037-633-02-62

 

 

.