O nás

Materská škola je jednotriedna s počtom detí 15

Zriaďovateľom materskej školy je obec Beladice v zastúpení starostom obce PhDr. Máriom Žáčikom. Zamestnanci materskej školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej práce.

Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou. Utváranie priaznivej klímy, súčinnosť s okolím, zvlášť s rodičovskou verejnosťou, atmosféra vzájomnej dôvery a tolerancie je významným predpokladom k tomu, aby materská škola dobre plnila svoju funkciu.

Naše Motto:
„Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“ (Rober T. Kiyosaki)

  • Riaditeľka Mgr. Jana Lisyová
  • Učiteľka Mária Tomašková
  • Školníčka Katarína Gutmanová

Prevádzka materskej školy je prispôsobená požiadavkám zákonných zástupcov a odsúhlasená zriaďovateľom od 6,30hod. – do16, 30hod.

Materská škola
Parková 364
951 75 Beladice
037-633-02-62

 

 

.