Denný poriadok

6.30 – 8.30Príchod detí do MŠ, privítanie
Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia
Edukačné aktivity
8.30 – 9.00Činnosti zabezpečujúce životosprávu 
(osobná hygiena, desiata)
9.00 - 11.30Edukačne aktivity, pobyt vonku
11.30 - 12.00Činnosti zabezpečujúce životosprávu 
(osobná hygiena, obed)
12.00 - 14.15Odpočinok
14.15 - 14.45Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, olovrant)
14.45 - 16.30Hry a hrové činnosti
Edukačné aktivity
Krúžok AJ
Pobyt vonku